Podmínky zprostředkování přepravy

Podmínky zprostředkování přepravy společnosti
Letištní taxi


(dále také jen „LT“).

1. Úvodní ustanovení

1.1 LT vydává tyto Podmínky zprostředkování přepravy (dále také jen „PP“), na jejichž základě zprostředkovává přepravu osob nebo jejich vozidel, zavazadel, věcí a zvířat s nimi přepravovaných, a kterými se řídí veškeré právní vztahy takto vznikající, a to včetně právních vztahů se zprostředkováním přepravy souvisejících a navazujících.

1.2 „Zprostředkováním přepravy“ se rozumí obstarání příležitosti ze strany LT Zákazníkovi uzavřít smlouvu o přepravě, a to se smluvními partnery LT.

1.3 „Smlouvou o přepravě“ se rozumí (i) smlouvy o přepravě osob (ii) smlouvy o přepravě vozidla (iii) smlouvy o přepravě zavazadel a zvířat, a to dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, případně smlouvu o provozu dopravního prostředku, dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, a to vždy ve znění těchto PP.

1.4 „Zákazníkem“ se rozumí libovolná osoba, ať již fyzická nebo právnická, které LT zprostředkovává Přepravu, a to na základě její poptávky (rezervace).

1.5 „Informačním systémem“ se rozumí veřejně dostupný informační systém provozovaný LT, ať již v podobě www stránek na adrese www.taxi-airport-prague.comfacebook či jiné.

1.6 „Vozidlem“ se rozumí vozidlo provozované LT, nebo vozidlo smluvního partnera LT, jež podniká pod ochrannou známkou LT.

1.7 „Řidičem“ se rozumí řidič Vozidla, který je oprávněn jednat se Zákazníkem ve věci uzavření Smlouvy o přepravě, ať již je Řidič Smluvním partnerem LT či zaměstnancem Smluvního partnera TP.

1.8 „Smluvním partnerem“ se rozumí všechny právnické či fyzické osoby, které pro Zákazníka poskytují přepravní služby, zprostředkované LT.

1.9 „Přepravou“ se rozumí přepravní služby, jež na základě poptávky Zákazníka zprostředkuje pro Zákazníka LT, a které Zákazníkovi poskytne Smluvní partner LT.

1.10 „Aplikace“ se rozumí softwarový program TAXI.EU a SVEZ.SE, realizující dispečink taxislužby a operační středisko.

2. Závaznost PP

2.1 Tyto PP jsou pro Zákazníky a Smluvního partnera závazné od okamžiku, kdy se s nimi poprvé seznámili, a/nebo kdy je poprvé odsouhlasili, a/nebo kdy na ně bylo poprvé při jakékoliv kontraktaci stran odkázáno.

2.2 I když Zákazník standardně odkazuje na jiné přepravní podmínky (všeobecné obchodní podmínky), vzdává se okamžikem nabytí závaznosti těchto PP jejich aplikace, a proto se použijí vždy výlučně tyto PP, ledaže by LT (nikoliv Řidič či Smluvní partner) jiné přepravní podmínky (všeobecné obchodní podmínky) výslovně a písemně na úkor těchto PP akceptoval.

3. Uzavírání Smluv o přepravě

3.1 Zprostředkování Přepravy je Zákazníkovi obstaráno LT na základě poptávky Zákazníka, ať již ve formě komunikace vedené mezi Zákazníkem a LT cestou sms, emailové korespondence, www formuláře, telefonického hovoru, či jinak, přičemž veškeré náklady komunikace ohledně zprostředkování Přepravy si nese každá ze stran sama.

3.2 Obstaráním příležitosti Zákazníkovi uzavřít Smlouvu o přepravě ze strany LT nedochází k uzavření Smlouvy o přepravě.

3.3 Smlouva o přepravě je uzavřena mezi Smluvním partnerem a Zákazníkem.

3.4 Smlouva o přepravě je uzavřena až okamžikem, kdy Zákazník s vědomím a za souhlasu Řidiče nastoupí do Vozidla, s výjimkou: (i) odvozu vozidel Zákazníka, kdy je smlouva uzavřena předáním vozidla Zákazníka Řidiči.

4. Podstatné náležitosti Smlouvy o přepravě:

I. Povinnosti Smluvního partnera respektive Řidiče

• Smluvní partner/Řidič se zavazuje chovat se k Zákazníkovi dle pravidel bontonu a jeho nejlepšího přesvědčení.

• Smluvní partner/Řidič se zavazuje v případě zakázky z hotelu, že Zákazníka vyzvedne osobně na recepci, pakliže není domluveno jinak.

• Smluvní partner/Řidič se zavazuje pomáhat Zákazníkům se zavazadly, pakliže o to Zákazník požádá.

II. Povinnosti Zákazníka

• Zákazník je povinen dbát pokynů Řidiče ohledně zajištění bezpečnosti Přepravy i Přepravy samotné.

• Zákazník je povinen řádně užívat bezpečnostních pásů Vozidla po celou dobu chodu motoru Vozidla, a to počínaje nastoupením do Vozidla, tj. ještě před uvedením Vozidla do pohybu na počátku jízdy, až do okamžiku předcházejícího vystoupení z Vozidla, tj. nejdříve po ukončení jízdy Vozidla.

• Vyžadují-li to provozní či jiné závažné důvody, je Zákazník povinen na pokyn Řidiče z Vozidla vystoupit, a chce-li v jízdě pokračovat, na jeho pokyn nastoupit.

• Zákazníkovi při Přepravě v zájmu zajištění bezpečnosti jeho i ostatních osob není zejména dovoleno:

• jakkoliv zasahovat do řízení Vozidla: pokyny Zákazníka, v jejichž důsledku by došlo (mohlo dojít) ke spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (porušení pravidel silničního provozu) a/nebo k porušení jiných právních předpisů, zejména požadavky týkající se zastavení Vozidla v místech označených dopravní značkou zákaz zastavení či vjezdu Vozidla do míst označených dopravní značkou zákaz vjezdu všech vozidel, jsou považovány za zásah do řízení Vozidla;

• nastupovat nebo vystupovat, pokud je Vozidlo v pohybu;

• nastupovat do Vozidla, které je plně obsazeno nebo je za obsazené prohlásil Řidič;

• zdržovat se či jinak zasahovat do prostoru Řidiče;

• znemožňovat či ztěžovat Řidiči bezpečný výhled z Vozidla;

• otevírat dveře Vozidla během jízdy Vozidla, bránit jejich otevírání či zavírání;

• bezdůvodně uvádět v činnost bezpečnostní zařízení Vozidla;

• kouřit a jíst ve Vozidle;

• používat či užívat omamné či jiné psychotropní látky;

• stát, klečet, nebo ležet ve Vozidle;

• pokládat zavazadla na sedadla;

• vyklánět se z oken;

• vyhazovat z Vozidla předměty, případně nechávat předměty vyčnívat ven;

• chovat se hlučně, hlasitě provozovat hudbu (též reprodukovanou hudbu nebo řeč) či se chovat nepřístojně k Řidiči;

• znečišťovat ostatní Zákazníky nebo Vozidlo svým jednáním, oděvem nebo zavazadlem;

• poškozovat Vozidlo.

 III. Cena za Přepravu

• Cenu za zrealizovanou Přepravu je Zákazník povinen uhradit (i) v hotovosti při ukončení jízdy, nebo (ii) bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu.

5. Smlouva o přepravě osob

5.1 Řidič je oprávněn odmítnout Přepravu či vyloučit z Přepravy Zákazníka, dojde-li ze stran Zákazníka či osob jej doprovázejících k místu odjezdu zejména k slovnímu či fyzickému napadání Řidiče či poškozování Vozidla, rušení veřejného pořádku, nebo je-li Zákazník osobou, jejíž vzhled svědčí o celkové zanedbalosti způsobilé znečistit Vozidlo či přepravované osoby či zavazadla.

5.2 V případě mezinárodní přepravy je Zákazník povinen opatřit si a mít s sebou při přepravě nutné doklady (cestovní pasy, víza, ostatní doklady) a současně splnit veškeré podmínky pro vstup (vjezd), tranzit, či pobyt v dotčeném státě s tím, že je povinen podrobit se případným celním či jiným právním předpisů regulujícím vstup (vjezd), tranzit, nebo pobyt na území jiného státu. TP a/nebo Řidič není odpovědný za důsledky nesplnění požadavků kladených orgány cizího státu na Zákazníka ohledně jeho vstupu (vjezdu), tranzitu, nebo pobytu na jeho území dotčeného státu; odepřením vstupu (vjezdu) či pobytu na území jiného státu Zákazníkovi nevzniká nárok na náhradu škody vůči TP a/nebo Smluvnímu partnerovi/Řidiči či nárok na slevu z ceny Přepravy. Zákazník je povinen na požádání uhradit Smluvnímu partnerovi/ Řidiči veškeré náklady vzniklé Smluvnímu partnerovi/ Řidiči tím, že nesplnil předepsané či příslušnými orgány dotčeného státu požadované povinnosti ohledně jeho vstupu (vjezdu), tranzitu, či pobytu. Zákazník je povinen být osobně přítomen prohlídce jeho zavazadel a věcí, je-li jeho přítomnost příslušnými orgány umožněna; LT a/nebo Řidič nevzniká odpovědnost za jakékoliv ztráty či škody vzniklé v důsledku toho, že Zákazník shora uvedenou podmínku nesplnil.

5.3 Děti do 18 let lze přepravovat pouze se souhlasem zákonného zástupce. Neprokáže-li Zákazník souhlas zákonného zástupce, je Řidič oprávněn odmítnout uzavřít Smlouvu o přepravě.

5.4 Děti, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm jsou přepravovány pouze v dětské autosedačce s tím, že Zákazník se zavazuje oznámit požadavek na přepravu dětí, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm s dostatečným předstihem, nejméně však 12 hodin předem; shora uvedené neplatí pro přepravu dětí v obci ve vozidle taxislužby při provozování taxislužby, dítě ovšem nesmí být přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem. Je-li však při Přepravě dítěte v obci ve vozidle taxislužby dětská autosedačka použita, dítě musí být umístěno na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy.

5.5 Zákazníkům s omezenou pohyblivostí, vyžadujícím zvláštní péči s ohledem na jejich fyzický či duševní stav, se Řidič zavazuje poskytnout na předchozí požádání pomoc.

5.6 Není-li zabezpečen doprovod Zákazníka, kterému by s ohledem na jeho tělesný nebo duševní stav, případně věk mohlo hrozit nebezpečí vzniku vážné újmy na zdraví, zranění, onemocnění či jiné újmy na zdraví, je Řidič oprávněn odmítnout uzavřít Smlouvu o přepravě.

5.7 Řidič/LT neodpovídá za zásah vyšší moci (Řidičem nezaviněná dopravní nehoda, dopravní zácpa, povodně, občanské nepokoje, ozbrojené konflikty, válečné stavy), nebo na základě odstraňování následků zásahu vyšší moci, na jejichž základě či v důsledku zásahu vyšší moci např. uletí Zákazníkovi letadlo.

6. Smlouva o přepravě zavazadel a zvířat

6.1 Má-li Zákazník zavazadlo, zavazuje se LT zprostředkovat přepravu zavazadla buď společně s ním a pod jeho dohledem, nebo odděleně; je-li zavazadlo přepravováno odděleně, LT se zavazuje zprostředkovat přepravu zavazadla do místa určení. Řidič je oprávněn odmítnout uzavřít smlouvu o přepravě zavazadel (vždy včetně jejich obsahu), která by mohla ohrozit bezpečnost osob, majetku nebo Přepravy, případně zavazadla (jejich obsah), která pro nevhodný způsob balení mohou poškodit, popř. znečistit přepravované osoby, zavazadla nebo Vozidlo. Dále Řidič oprávněn odmítnout přepravu zavazadel (jejich obsahu) snadno poškoditelných, křehkých či cenných (křišťálový lustr, apod.); Zákazník je současně povinen řádně a prokazatelně upozornit Řidiče na snadno poškoditelnou, křehkou či cennou povahu zavazadla či jeho obsahu, jinak Smluvní partner/Řidič nenese odpovědnost.

6.2 Zákazník je odpovědný za dohled nad zavazadlem přepravovaným v kabině Vozidla mimo zavazadlový prostor Vozidla.

6.3 Věci (látky) jejichž přeprava či nakládání s nimi podléhá zvláštním právním předpisům, jako jsou zbraně, střelivo, nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, oheň, poškození Vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat (dále jen „Nebezpečná zavazadla“), mohou být přepravovány pouze na základě výslovného předchozího písemného souhlasu LT/a nebo Smluvního partnera. Zákazník se zavazuje oznámit přepravu Nebezpečných zavazadel LT v rámci poptávky (rezervace) Přepravy. Platidla v české nebo cizí měně, cestovní šeky nebo peněžní poukázky směnitelné za hotové peníze, cenné papíry na doručitele nebo na řad, jakož i dalších investiční nástroje, které jsou podepsané, ale neobsahují jméno příjemce, anebo vysoce hodnotné komodity, jako jsou zejména drahé kovy nebo drahé kameny, v úhrnné hodnotě 400.000,- Kč nebo vyšší, mohou být přepravovány pouze na základě výslovného předchozího písemného souhlasu LT a/nebo Smluvního partnera. Zákazník se zavazuje oznámit přepravu výše uvedených hodnot LT v rámci poptávky (rezervace) Přepravy.

6.4 Živá zvířata mohou být přepravována pouze, pokud nedojde k ohrožení bezpečnosti Řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

6.5 Přepravované zvíře je Zákazník povinen zabezpečit tak, aby neznečistilo osoby, Vozidlo, či zavazadla a současně neohrozilo Řidiče a přepravované osoby, a to zejména postrojem, vodítkem a náhubkem. Je-li zvíře přepravováno v zavazadlovém prostoru, musí být přepravováno v dostatečně velké a pevné schránce s nepropustným dnem, která je určena k přepravě zvířat. Zákazník je odpovědný za náhradu škody způsobené přepravovanými zvířaty a zavazadly na Vozidlech či uvnitř Vozidel.

6.6 Jízdní kola, lyže, snowboardy, kočárky, invalidní vozíky, atp. mohou být přepravovány, jen pokud nedojde k poškození ostatních zavazadel či Vozidla, a je-li dostatečná přepravní kapacita Vozidla; Zákazník se zavazuje oznámit požadavek na přepravu shora uvedených zavazadel s dostatečným předstihem před zahájením Přepravy v rámci rezervace Přepravy.

6.7 Poškození, ztráta, odcizení zavazadla či jiných movitých předmětů musí být Zákazníkem prokazatelně oznámeny ihned po příjezdu do cílového místa a/nebo místa ukončení Přepravy, nebo- li před opuštěním Vozidla; na požádání Zákazníka je Řidič povinen se Zákazníkovi k jeho oznámení písemně vyjádřit. Bez písemného vyjádření nelze Zákazníkem škodu uplatňovat. Řidič/LT neodpovídá za poškození či ztrátu přepravovaného zavazadla v případě, že k poškození či ztrátě došlu v důsledku neodpovídající (nevhodné) povaze obalu přepravované věci či samotného zavazadla, jednání Zákazníka, zásahu vyšší moci (Řidičem nezaviněná dopravní nehoda, dopravní zácpa, povodně, občanské nepokoje, ozbrojené konflikty, válečné stavy), nebo na základě odstraňování následků zásahu vyšší moci.

 

7. Všeobecná ustanovení

7.1 Zákazníkovi nevzniká v souvislosti s Přepravou a na jejím základě právo na náhradu škody, pokud nebyl přepraven včas z důvodu, který nezavinil Řidič/Smluvní partner (např. dopravní nehoda, objížďka, nevhodný pokyn Zákazníka ohledně směru či trasy jízdy, neprůjezdná komunikace, kalamita a jiné nepředvídatelné události, či odstraňování jejich následků) či nefungování Aplikace.

7.2 Řidič je oprávněn neuzavřít smlouvu o přepravě, případně od smlouvy o přepravě již uzavřené odstoupit, je-li cílová destinace nedosažitelná, nebo dosažitelná jen s mimořádným úsilím.

7.3 Veškeré právní vztahy vznikající mezi LT a Zákazníkem se řídí českým právním řádem.

7.4 Veškeré právní vztahy vznikající mezi Smluvním partnerem/Řidičem a Zákazníkem se řídí českým právním řádem.

7.5 Pro veškeré spory mezi LT a Zákazníkem vznikající přímo nebo nepřímo ze služeb poskytovaných LT je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo LT.

7.6 Pro veškeré spory mezi Smluvním partnerem a Zákazníkem vznikající přímo nebo nepřímo ze služeb poskytovaných LT je místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo LT.

7.7 Znění těchto PP je vyhotoveno v českém jazyce; v případě sporu nebo nejasností při výkladu znění v ostatních jazycích je vždy rozhodující znění v českém jazyce.

7.8 Tyto PP jsou platné a účinné od 1.1.2010 a jsou zejména k nahlédnutí na Informačním systému LT a v každém Vozidle.

8. GDPR a podmínky zprostředkování softwaru společností:

GDPR
Terms and Conditions Booking
Terms and Conditions Payment